Plusklas Korenaer

Vanuit de overheid wordt de aandacht voor excellentie en talent-
ontwikkeling de komende jaren sterker.

Basisschool De Korenaer ziet deze behoefte ook in de praktijk.
Vanuit de gedachte dat passend onderwijs voor alle kinderen
belangrijk is, ook voor de kinderen die meer aan kunnen, is
de Korenaer in 2013 gestart met een Plusklas (voorheen Verrijkingsklas).

Elke maandag komen zo’n 15 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8
van 12.30 uur tot 14.30 uur bij elkaar, om samen te
werken aan verrijkende en uitdagende opdrachten, onderzoekend
leren en samenwerken.

De leerlingen die deelnemen aan de Plusklas worden in
principe door school gesignaleerd. De onderwijsbehoefte van de
leerling sluit bijvoorbeeld niet aan op het reguliere aanbod in de
klas. Of de leerling heeft naast de verrijking in de eigen
klas, meer uitdaging nodig. Of de leerling heeft
behoefte aan contact/samenwerking met gelijkgestemden
(peers). Of de leerling lijkt onder te presteren en/of de motivatie
voor het leren te verliezen.

Binnen de Plusklas kunnen leerlingen instromen die vrij
constant hoge scores behalen op de Cito-toetsen voor Rekenen en
Begrijpend Lezen (I+).
Ook kunnen leerlingen deelnemen bij wie uit onderzoek
blijkt, dat het onderwijsaanbod in de klas niet goed aansluit bij de
behoefte van de leerling. Dat kan blijken uit een onderzoek
naar de leercapaciteiten en/of de sociaal emotionele ontwikkeling,
meestal aangevuld met vragenlijsten van SiDi 3 voor de
signalering. In overleg met de leerkracht(en) en de ouders wordt
bekeken welke kinderen het aanbod vanuit de Plusklas nodig
hebben.

Binnen de Plusklas werken de leerlingen met meerdere
methodes en modules. Er wordt veel gebruik gemaakt van
het digitale verrijkings-programma Acadin, waarbij de leerlingen
ook thuis en in hun eigen klas kunnen werken aan projecten.
Er is ook aandacht voor onder meer filosoferen, de
techniektoren, denksleutels en uitdagende projecten vanuit
het Grote Vooruitwerklabboek.
Binnen Acadin bouwen de leerlingen aan een digitale leerlingportfolio.
Hierin worden de projecten van de leerling geëvalueerd, waarbij er
aandacht is voor het product , het proces, en de presentatie.
De doelen in de Plusklas zijn op groeps- en individueel niveau gericht
op drie pijlers:
1. Cognitieve uitdaging.
2. Sociaal emotionele vaardigheden.
3. Metacognitieve vaardigheden zoals het plannen en organiseren.

Voorbeelden van doelen op groepsniveau:
– Leerlingen gaan met meer plezier naar school.
– Leerlingen leren samenwerken.
– Leerlingen leren leren.
– Leerlingen vinden een plek een om gelijkgestemden te ontmoeten.

Voorbeelden van doelen op individueel niveau:
– Leren leren (cognitief)
– Leren denken (metacognitie)
– Leren leven (sociaal emotioneel)

De onderwijsbehoefte van de leerling vormt het uitgangspunt
voor de begeleiding in de Plusklas. De vragenlijst
Doelen Vaardigheden wordt hierbij ingezet. De leerling, de ouders
en de leerkracht geven samen aan wat de belangrijkste leerdoel zijn
voor de leerling om de komende periode aandacht aan te geven.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten waarmee
leerling zichzelf beter leren kennen zoals de Denkvaardigheden-
vragenlijst van Sternberg en de vragenlijst Meervoudige
Intelligentie van Gardner. De leerling ontdekt of hij meer creatief,
analytisch of praktisch denkt, waar zijn of haar talenten liggen
en de leerpunten. De kinderen leren bij samenwerkingsprojecten
om goed gebruik van elkaars denkvaardigheden en talenten en
elkaar hierop aan te vullen.

De voortgang van de leerling wordt regelmatig besproken met de
leerkracht. Ook aan ouders wordt de gelegenheid geboden om
hierover te spreken met de begeleiding. Bovendien wordt
regelmatig na gegaan of het aanbod vanuit de Plusklas bij de
behoefte en verwachting van de leerlingen. Ook de leerkrachten
en de ouders kunnen ideeën inbrengen. Gedurende het schooljaar
2014-2015 wordt bekeken of de pilot een vaste plek kan krijgen
binnen de schoolorganisatie.

De begeleiding van de Plusklas wordt verzorgd door Annetti van Loon (ma, di en do orthopedagoog) en Elke Kuijpens (MT taken ma, do en vr).
Vanuit Acadin is een digitale-workshop beschikbaar via http://talentstimuleren.nl