Welkom op de MR-pagina van De Korenaer!

Onze school kent een Medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Graag vertellen wij u wat meer over onze taken en activiteiten.

Onze missie
Namens de ouders en het personeel denken, praten en beslissen wij actief mee met de directie over alle schoolse aangelegenheden. We besteden vooral aandacht aan beleidsmatige zaken. Op die manier komen we op voor de belangen van onze kinderen en hun ouders en voor die van het personeel. Ook informeren wij alle betrokkenen zo goed mogelijk over de onderwerpen die er spelen.

Onze doelstellingen en taken
Volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de MR drie (hoofd)taken:
– het bevorderen van een open klimaat en van goed onderling overleg
– het waken tegen discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling
– het schriftelijk informeren van alle betrokkenen over onze werkzaamheden en openstaan voor overleg

Over een aantal wettelijk vastgestelde onderwerpen heeft de MR:
– het recht van advies. Dit betekent dat de directie advies vraagt aan de MR over hun plannen met de school. Dit recht geldt bijvoorbeeld bij onderwerpen zoals de jaarlijkse begroting, het onderhoud of een verbouwing, de vakantieregeling of een samenwerking met andere instellingen.
– het recht van instemming. Dit betekent dat plannen van de directie pas mogen worden uitgevoerd nadat de MR ermee heeft ingestemd. Dit recht geldt bijvoorbeeld bij onderwerpen zoals de onderwijskundige doelstellingen van de school, het schoolplan, het zorgplan, de samenstelling van de formatie en de onderwijstijden.

Daarnaast heeft de MR ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan doen aan de directie over alle onderwerpen die met de school te maken hebben. De directie moet hierop binnen drie maanden een schriftelijke reactie geven.

Via de Korenaernieuws zullen we u regelmatig op de hoogte houden over de onderwerpen waarmee we ons bezighouden. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via ons e-mail adres mr.bsdekorenaer@saamscholen.nl.

Reglementen
In het Medezeggenschapsreglement en het Huishoudelijk Reglement zijn de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de organisatie van de MR vastgelegd.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Binnen Stichting SAAM, de stichting waar De Korenaer, samen met 28 andere basisscholen bij is aangesloten, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. De GMR denkt mee met de collega’s van bestuur over het beleid en heeft dezelfde taken als de MR, alleen hebben die betrekking op het bovenschoolse niveau.

Wie zitten er het Schooljaar 2019-2020 in de MR ?
Namens de ouders
Roland Quakkelaar (voorzitter)
Laura van Hintum (lid)
Nicole Uringa (lid)
Mariska de Regt (lid)

Namens het personeel
Gudule Lamers (groep 1/2)
Claudia Buters (groep 3) / Isabel van Driel (groep 5)
Christian van Boxtel (groep 6)
Leyona Westerbeek (groep 6)

Contact
Wij houden u graag op de hoogte over onze activiteiten en nodigen u uit om uw ideeën, op- of aanmerkingen, adviezen en/of vragen aan ons door te geven.
Neemt u contact met ons op via ons e-mail adres mr.bsdekorenaer@saamscholen.nl of via een van de hierboven genoemde leden.
Ook kunt u ons bereiken via ons postadres: MR De Korenaer, Postbus 465, 5340 AL Oss of via het postvak in het teamlokaal.

Vergaderdata MR Schooljaar 2019-2020
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen meestal om 19.30 uur. Indien de agenda dit vraagt, kan dit tijdstip vervroegd worden. Onze voorlopige vergaderdata voor dit schooljaar zijn:
26 augustus 2019

18 september 2019

21 oktober 2019

19 november 2019

9 januari 2020

17 februari 2020

18 maart 2020

7 april 2020

18 mei 2020

2 jul 2020

De notulen van iedere vergadering zijn ook terug te vinden op deze site. Als u de vergadering wilt bijwonen, laat het ons dan even weten via ons e-mail adres mr.bsdekorenaer@saamscholen.nl