Medezeggenschapsraad

Welkom op de MR-pagina van De Korenaer!

Onze school kent een Medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Graag vertellen wij u wat meer over onze taken en activiteiten.

 

Onze missie

Namens de ouders en het personeel denken, praten en beslissen wij actief mee met de directie over alle schoolse aangelegenheden. We besteden vooral aandacht aan beleidsmatige zaken. Op die manier komen we op voor de belangen van onze kinderen en hun ouders en voor die van het personeel. Ook informeren wij alle betrokkenen zo goed mogelijk over de onderwerpen die er spelen.

 

Onze doelstellingen en taken Volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de MR drie (hoofd)taken:

– het bevorderen van een open klimaat en van goed onderling overleg

– het waken tegen discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling

– het schriftelijk informeren van alle betrokkenen over onze werkzaamheden en openstaan voor overleg

 

Over een aantal wettelijk vastgestelde onderwerpen heeft de MR:

– het recht van advies. Dit betekent dat de directie advies vraagt aan de MR over hun plannen met de school. Dit recht geldt bijvoorbeeld bij onderwerpen zoals de jaarlijkse begroting, het onderhoud of een verbouwing, de vakantieregeling of een samenwerking met andere instellingen.

– het recht van instemming. Dit betekent dat plannen van de directie pas mogen worden uitgevoerd nadat de

MR ermee heeft ingestemd. Dit recht geldt bijvoorbeeld bij onderwerpen zoals de onderwijskundige doelstellingen van de school, het schoolplan, het zorgplan, de samenstelling van de formatie en de onderwijstijden.

 

Daarnaast heeft de MR ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan doen aan de directie over alle onderwerpen die met de school te maken hebben. De directie moet hierop binnen drie maanden een schriftelijke reactie geven.

 

Via de Korenaernieuws zullen we u regelmatig op de hoogte houden over de onderwerpen waarmee we ons bezighouden. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via ons e-mail adres mr.bsdekorenaer@saamscholen.nl of via de mailbox op schoudercom.

 

Reglementen

In het Medezeggenschapsreglement en het Huishoudelijk Reglement zijn de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de organisatie van de MR vastgelegd.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen Stichting SAAM, de stichting waar De Korenaer, samen met 28 andere basisscholen bij is aangesloten, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. De GMR denkt mee met de collega’s van bestuur over het beleid en heeft dezelfde taken als de MR, alleen hebben die betrekking op het bovenschoolse niveau.

 

Wie zitten er het Schooljaar 2021-2022 in de MR ?

Namens de ouders

Nicole Uringa (voorzitter)

Dianne Ruijs (lid)

Martijn Timmermans (lid)

Niels van Lith (lid)

 

Namens het personeel

Leyona Westerbeek (groep 6)

Isabel van Driel (groep 5)

Loes van der Heijden (groep 1/2)

Ivonne Terpstra (groep 5)

 

Contact

Wij houden u graag op de hoogte over onze activiteiten en nodigen u uit om uw ideeën, op- of aanmerkingen, adviezen en/of vragen aan ons door te geven.

Neemt u contact met ons op via SchouderCom of ons e-mail adres

mr.bsdekorenaer@saamscholen.nl.

Ook kunt u ons bereiken via ons postadres: MR De Korenaer, Postbus 465, 5340 AL Oss

 

Vergaderdata MR Schooljaar 2021-2022

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen meestal om 19.30 uur. Indien de agenda dit vraagt, kan dit tijdstip vervroegd worden.

 

Onze vergaderdata voor dit schooljaar zijn:

22-09-2021 23-02-2022
11-10-2021 28-03-2022
17-11-2021 12-05-2022
09-12-2021 13-06-2022
24-01-2022  

 

De notulen van iedere vergadering zijn opvraagbaar via Schoudercom of mail.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren