DIT ZIJN WIJ: MANAGEMENTTEAM
De Korenaer kent een Managementteam. Het MT bestaat uit 2 personen, een directeur en een schoolcoördinator. De directeur is integraal schoolleider en eindverantwoordelijk. De directeur (0,9 WTF) en de schoolcoördinator (0,7 WTF) zijn belast met de dagelijkse gang van zaken in de groepen 1 tot en met 8.  Beiden zijn verantwoordelijk voor het beleidsterrein onderwijs en kwaliteit en het beleidsterrein mens en middelen.

 

DIT IS ONZE VERANTWOORDELIJKHEID
Gezamenlijke verantwoordelijkheid :

§  Onderwijs en kwaliteit: LeidRaad, Schoolgids, Borging, MT, Kernteamoverleg, Invulling studiedagen, Onderwijskundige ontwikkeling

§  Mens en middelen: Contracteren en beoordelen, Coachen en borgen van de onderwijskundige ontwikkeling in de school, Stimuleren van ontwikkeling en professionalisering, Overlegmomenten team

 

Directeur:

§  Integraal schoolleider en eindverantwoordelijk: Meerschools directeur, Kwaliteitszorg, Sturing, Borging, DT SAAM

§  Onderwijs en kwaliteit: Macon, Marap, IKC ontwikkeling, LeidRaad, MR

§  Mens en middelen: Kinderen Personeel en Ouders in 2e lijn, Beoordelingsgesprekken, Aanname nieuw personeel, Begeleiding nieuwe leerkrachten, IBN personeel, Begeleiding AVR, Formatieplan, Financiën en facility, Gebouw

 

   Schoolcoördinator en leerkracht met MT taken:

§  Onderwijs en kwaliteit: LLO borging, KIJK! ontwikkeling, Peuternet, Instroom en zijstroom, Intakegesprekken, LeidRaad, Plan van aanpak, Vakgroepen, Contracteren en beoordelen, Werkgroepen ouders, Kinderen Personeel en Ouders in 1e lijn, Melding ziekteverzuim en registratie HR2Day, Bedrijfspoli

 

§  Mens en middelen: Begeleiding Stagiaires, Invallers, Melding ziekteverzuim en registratie, Vakgroepen, Roosters, Schoonmaak, Contact OV, Werkgroepen ouders, PO-VO aansturing, Contracteren en beoordelen, Bestellingen, Kinderen Personeel en Ouders in 1e lijn, Schoolgids

 

ZO DOEN EN VERANTWOORDEN WIJ DAT
 

Basisschool De Korenaer maakt meerjarig strategisch beleid op de beleidsterreinen onderwijs en kwaliteit en mens en middelen

 

De beleidskeuzes zijn terug te vinden in de LeidRaad van de school die voor een periode van vier jaar wordt vastgesteld. In het managementcontract (Macon) worden jaarlijks de doelen omschreven waar de school aan werkt. Dit doen we opbrengstgericht. Opbrengstgericht werken en leidinggeven is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. Het is een werkwijze waarbij de resultaten van leerlingen op alle niveaus van de organisatie worden benut om beslissingen te nemen over het onderwijs en de school. In de managementrapportage wordt jaarlijks verantwoord wat wel of niet is gerealiseerd.

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid:

Onderwijs en kwaliteit:

–      PDCA cyclus: uitvoeren

–      Managementteam: overleggen

–      Kernteamoverleg: overleggen

–      Invulling studiedagen: programma bepalen en uitvoeren

–      Onderwijskundige ontwikkeling: vorm geven en borgen

Mens en middelen:

–      Contracteren en beoordelen: gesprekscyclus uitvoeren

–      Onderwijskundige ontwikkeling: vormgeven en borgen

–      Professionalisering: stimuleren en begeleiden van persoonlijke en schoolontwikkeling

–      Overlegmomenten team: leiden van besprekingen

 

Directeur:

Integraal schoolleider en eindverantwoordelijk:

–      Meerschools directeur: eindverantwoordelijk voor Korenaer en JFK

–      Kwaliteitszorg: borgen van gemaakte afspraken in plannen van aanpak

–      Sturing: richting bepalen

–      DT SKBO: resultaat verantwoordelijkheid uitvoeren

Onderwijs en kwaliteit:

–      Macon: invulling en verantwoording afleggen

–      Marap: invulling en verantwoording afleggen

–      IKC ontwikkeling: plan van aanpak vormgeven en uitvoeren

–      LeidRaad: borging toepassen

–      Contact MR: communicatie en verantwoording

Mens en middelen:

–      Contact Kinderen, Personeel en Ouders in 2e lijn en externen: communicatie

–      Beoordelingsgesprekken: gespreksvoering deel leerkrachten, MT, Administratie en Conciërge

–      Aanname nieuw personeel: sollicitatie uitvoeren

–      Begeleiding nieuwe leerkrachten: gesprekken en verslaglegging

–      Begeleiding AVR: gesprekken en verslaglegging

–      Formatieplan: plan schrijven en formatiegesprekken voeren

–      Financiën en facility: Begroting, Exploitatie, MIR: uitvoering en verantwoording

–      Gebouw: uitvoering MOP

 

Schoolcoördinator en leerkracht met MT taken:

Onderwijs en kwaliteit:

–      LLO: borgen van processen

–      KIJK! ontwikkeling: begeleiden van leerkrachten gr. 1-2

–      Contact Kinderen, Personeel en Ouders in 1e lijn: communicatie

–      Contact met Peuternet, Opvang: communicatie en doorgaande lijn

–      Contact met werkgroepen ouders: communicatie

–      Instroom en zijstroom: intakegesprekken voeren en procedure vooraf

–      LeidRaad: vormgeven nieuwe schoolplan

–      Plan van aanpak: vormgeven en controleren

–      Vakgroepen: aansturen en voeren van overleg met vakgroep coördinatoren

–      Contracteren en beoordelen: gesprekscyclus uitvoeren

–      Melding ziekteverzuim en registratie: vastleggen in HR2Day en Bedrijfspoli

 

§ Mens en middelen:

–      Begeleiding Stagiaires: contacten met opleiding en volgen in dagelijkse praktijk

–      Invallers: eerste aanspreekpunt en registratie

–      Ziekteverzuim: melden

–      Vakgroepen: voeren van overleg met vakgroep coördinatoren

–      Roosters: opstellen en communicatie naar betrokkenen

–      Contact Kinderen, Personeel en Ouders in 1e lijn: communicatie

–      Contact Schoonmaak:  communicatie en bewaking kwaliteit

–      Contact OV: communicatie

–      Contact met werkgroepen ouders: communicatie

–      PO-VO aansturing: communicatie en adviezen begeleiden groep 7 en 8 leerkrachten

–      Contracteren en beoordelen: gesprekscyclus uitvoeren

–      Bestellingen: leermiddelen bestellen

–      Schoolgids: lezen en corrigeren