Plusklas Korenaer

Vanuit de overheid wordt de aandacht voor excellentie en talent- ontwikkeling de komende jaren sterker.

Basisschool De Korenaer ziet deze behoefte ook in de praktijk. Vanuit de gedachte dat passend onderwijs voor alle kinderen belangrijk is, ook voor de kinderen die meer aan kunnen, is de Korenaer in 2013 gestart met een Plusklas (voorheen Verrijkingsklas).

Elke vrijdag komen zo’n 15 kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 van 10.30 uur tot 12.30 uur bij elkaar, om samen te werken aan verrijkende en uitdagende opdrachten, onderzoekend leren en samenwerken. ;

De leerlingen die deelnemen aan de Plusklas worden in principe door school gesignaleerd. De onderwijsbehoefte van de leerling sluit bijvoorbeeld niet aan op het reguliere aanbod in de klas. Of de leerling heeft naast de verrijking in de eigen klas, meer uitdaging nodig. Of de leerling heeft behoefte aan contact/samenwerking met gelijkgestemden (peers). Of de leerling lijkt onder te presteren en/of de motivatie voor het leren te verliezen.

Binnen de Plusklas kunnen leerlingen instromen die vrij constant hoge scores behalen op de Cito-toetsen voor Rekenen en Begrijpend Lezen (I+). Ook kunnen leerlingen deelnemen bij wie uit onderzoek blijkt, dat het onderwijsaanbod in de klas niet goed aansluit bij de behoefte van de leerling. Dat kan blijken uit een onderzoek naar de leercapaciteiten en/of de sociaal emotionele ontwikkeling, meestal aangevuld met vragenlijsten van SiDi 3 voor de signalering. In overleg met de leerkracht(en) en de ouders wordt bekeken welke kinderen het aanbod vanuit de Plusklas nodig hebben. Sinds 2017 is er een plusklasprotocol in werking wat de plaatsing van de kinderen nog inzichtelijker maakt. Het beschrijft het vereiste aanbod in de groep en welke stappen er gezet moeten worden wanneer kinderen in de plusklas geplaatst gaan worden.

Binnen de Plusklas werken de leerlingen met meerdere methodes en modules. Er wordt veel gebruik gemaakt van het digitale verrijkings-programma Acadin, waarbij de leerlingen ook thuis en in hun eigen klas kunnen werken aan projecten. Er is ook aandacht voor onder meer filosoferen, de techniektoren, denksleutels en uitdagende projecten vanuit het Grote Vooruitwerklabboek, lessen Spaans. Binnen Acadin bouwen de leerlingen aan een digitale leerlingportfolio. Hierin worden de projecten van de leerling geëvalueerd, waarbij er aandacht is voor het product , het proces, en de presentatie De doelen in de Plusklas zijn op groeps- en individueel niveau gericht op drie pijlers:

1. Cognitieve uitdaging.

2. Sociaal emotionele vaardigheden.

3. Metacognitieve vaardigheden zoals het plannen en organiseren.

Voorbeelden van doelen op groepsniveau: – Leerlingen gaan met meer plezier naar school. – Leerlingen leren samenwerken. – Leerlingen leren leren. – Leerlingen vinden een plek een om gelijkgestemden te ontmoeten.

Voorbeelden van doelen op individueel niveau: – Leren leren (cognitief) – Leren denken (metacognitie) – Leren leven (sociaal emotioneel)

De onderwijsbehoefte van de leerling vormt het uitgangspunt voor de begeleiding in de Plusklas. De vragenlijst Doelen Vaardigheden wordt hierbij ingezet. De leerling, de ouders en de leerkracht geven samen aan wat de belangrijkste leerdoel zijn voor de leerling om de komende periode aandacht aan te geven. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten waarmee leerling zichzelf beter leren kennen zoals de Denkvaardigheden- vragenlijst van Sternberg en de vragenlijst Meervoudige Intelligentie van Gardner. De leerling ontdekt of hij meer creatief, analytisch of praktisch denkt, waar zijn of haar talenten liggen en de leerpunten. De kinderen leren bij samenwerkingsprojecten om goed gebruik van elkaars denkvaardigheden en talenten en elkaar hierop aan te vullen.

De voortgang van de leerling wordt 4x op jaarbasis uitgebreid besproken met de leerkracht. De leerkracht informeert de ouders over de voortgang van de leerlingen van de plusklas. Bovendien wordt regelmatig na gegaan of het aanbod vanuit de Plusklas bij de behoefte en verwachting van de leerlingen.

De begeleiding van de Plusklas wordt verzorgd door Annetti van Loon (ma, do en vr orthopedagoog) en Elke Kuijpens (MT taken ma, do en vr).